Algemene voorwaarden

Bijlage 6.3: Algemene voorwaarden t.b.v. de begeleider jegens zijn/haar cliënt

Algemene begeleidings- leverings- en betalingsvoorwaarden van het Netwerk Mediërend Leren en de begeleider M.L. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer (volgt nog) en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (volgt nog)

Artikel 1 Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a) Netwerk: individuele personen en bedrijven die samenwerken op basis van een gemeenschappelijke visie, namelijk Mediërend Leren® van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) te Bodegraven.
b) Begeleider M.L.: een deelnemer aan het netwerk is een particulier, een bedrijf of een specifiek persoon van een instelling die werkt volgens de voorwaarden van de methodiek Mediërend Leren® en het netwerk Mediërend Leren.
c) Opdrachtgever: cliënten, ouders, wettelijke vertegenwoordigers, verzorgers, scholen, individuele
begeleiders en anderen die een cliënt t.b.v. ondersteuning m.b.v. van Mediërend Leren®, MISC, en/of I.V.P. aanmelden
d) Begeleidingsmateriaal: I.V.P. instrumenten, geanalyseerde spelen, begeleiding/interventie-, les- of
instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een begeleiding/interventies of opdracht wordt gebruikt.
e) I.V.P.: Het interventieprogramma van Professor dr. R. Feuerstein, het Instrumenteel
VerrijkingsProgramma.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van de begeleider M.L. en van het netwerk Mediërend Leren en een opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan door partijen niet bij schriftelijk overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden de opdrachtgever, de cliënt of bedrijf of instelling die een cliënt aanmeldt, de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, bedrijf of instelling hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een opdrachtgever zorgt voor aanmelding van een cliënt, verplicht deze zich jegens de begeleider M.L. deze algemene voorwaarden aan de cliënt bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever of bedrijf of instelling vrijwaart het netwerk Mediërend Leren/begeleider M.L. voor alle claims van cliënt, als begeleider Mediërend Leren jegens opdrachtgever/cliënt geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever, bedrijf of instelling van voornoemde verplichtingen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Opdrachtaanvaarding

3.1 De begeleider M.L. van het netwerk Mediërend Leren aanvaardt slechts die opdrachten/begeleiding waarvoor hij / zij de kwalificaties bezit. De begeleider M.L. dient in een opdracht de in te zetten kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen te beheersen om op een doelmatige wijze aan die opdracht/begeleiding te kunnen werken.
3.2 De door begeleider M.L. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De begeleider M.L. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige
wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de begeleider M.L. op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt. Anderzijds draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de begeleider M.L. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst, tijdig aan de begeleider M.L. worden verstrekt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De begeleider M.L. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de begeleider M.L. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De begeleider M.L. dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen die aan de uitvoering dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.
4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de begeleider M.L. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de begeleiding / overeenkomst, tijdig aan de begeleider M.L. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de begeleider M.L. zijn verstrekt, heeft de begeleider M.L. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 De begeleider M.L. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de begeleider M.L. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de begeleider M.L. kenbaar behoorde te zijn.
4.6 Aanmeldingen voor interventies/begeleiding zijn voor de begeleider M.L. pas bindend nadat deze door de cliënt of het bedrijf of instelling die een cliënt aanmeldt, of door de opdrachtgever deze schriftelijk via het aanmeldingsformulier/offerte dan wel door een afzonderlijke overeenkomst is bevestigd.
4.7 Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals de duur van de
interventies/begeleiding of het advies, de omvang en uitvoering van de interventies/begeleiding, gebeuren naar beste weten van de begeleider M.L., maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die tevoren
redelijkerwijs niet waren voorzien en die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk
(zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en de begeleider M.L. tijdig overleg gepleegd, teneinde afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
5.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden de begeleider M.L. slechts voor zover de
begeleider M.L. deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover de begeleider M.L. feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de begeleider M.L. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 In afwijking van lid 5.3 zal de begeleider M.L. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de begeleider M.L. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Onder werkelijk bestede uren worden ook de reisuren verstaan die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de begeleider M.L., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.5 Indien de begeleider M.L. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de begeleider M.L. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6.6 De begeleider M.L. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien de begeleider M.L. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
6.7 Bovendien mag de begeleider M.L. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de begeleider M.L., dat in redelijkheid niet van de begeleider M.L. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
6.8 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
6.9 De begeleider M.L. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. De begeleider M.L. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6.10 Indien opdrachtgever de door de begeleider M.L. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd met inachtneming van het gestelde in lid 8, binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van de begeleider M.L. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 Termijnen

7.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de begeleider M.L. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
7.2 De begeleider M.L. is niet gebonden aan termijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de begeleider M.L. en opdrachtgever, resp. de cliënten aan een interventie/begeleiding zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum te voldoen.
8.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.Opdrachtgever of begeleider M.L. zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
8.3 Alle kosten die de begeleider M.L. moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever.
8.5 De begeleider M.L. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door de begeleider M.L. van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door de begeleider M.L. is ontvangen.
8.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de begeleider M.L. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.7 De begeleider M.L. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door de begeleider M.L. vervaardigde stukken, zoals handelingsplannen, plannen van aanpak, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., berust bij de begeleider M.L. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.2 Alle door de begeleider M.L. verstrekte stukken, zoals handelingsplannen, plannen van aanpak, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de begeleider M.L. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.
9.3 De begeleider M.L. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 Het copyright op al het materiaal van andere organisaties/personen (w.o. StiBCO) blijft onverwijld van kracht. De partijen dienen m.b.t. dit materiaal aan bronvermelding te doen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien de begeleider M.L. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien de begeleider M.L. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste tweemaal het declaratiebedrag/honorarium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000,–. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de begeleider M.L. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitende verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de begeleider M.L. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de begeleider M.L. toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.5 De begeleider M.L. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen
10.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de begeleider M.L. of zijn ondergeschikten.
10.7 De begeleider M.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cliënt of opdrachtgever.
10.8 Als opdrachtgever verslagen, handelingsplannen, plannen van aanpak, testen, assessments, rapporten, artikelen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van de begeleiding/interventie, de ontwikkeling en/of samenstelling van begeleidingsmateriaal of andere werken, dan neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het begeleidingsmateriaal of de werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal de begeleider M.L. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
10.9 Indien opdrachtgever aan de begeleider M.L. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering of de begeleiding/interventie dit vereist.
11.3 Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers, familieleden van de opdrachtgever, resp. andere professionele ondersteuners en leerkrachten van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
11.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de begeleider M.L. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de begeleider M.L. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend en toegestaan recht van verschoning, dan is de begeleider M.L. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Annulering

Artikel 11 Geheimhouding

12.1 De begeleiding en interventieopdrachten kunnen door de opdrachtgever alleen schriftelijk geannuleerd worden. Hierbij zijn echter vergoedingen verschuldigd en wel als volgt:

Bij annulering tot vier weken voor de aanvang van de begeleiding/interventie, wordt 1 begeleidingsuur aan administratiekosten in rekening gebracht worden;

vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang van de begeleiding/interventie is men 2 begeleidingsuren verschuldigd; bij annulering minder dan twee weken voor de aanvang is men 3 begeleidingsuren verschuldigd;

12.2 Indien begeleiding/interventieopdrachten worden geannuleerd tot twee weken voor de aanvang van de begeleiding/interventie en binnen een half jaar dezelfde begeleiding/interventie alsnog verzorgd moet worden door de begeleider M.L., zullen voor deze nieuwe opdracht geen voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.

12.3 Indien een begeleiding/interventieopdracht wordt geannuleerd en de begeleider M.L. heeft conform de opdracht ruimten, faciliteiten en/of externe begeleiders gereserveerd, resp. gecontracteerd, zijn alle kosten die uit de annulering van deze reservering voortvloeien, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

Artikel 11 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de begeleider M.L. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de begeleider M.L. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de begeleider M.L. worden daaronder begrepen.
13.3 De begeleider M.L. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de begeleider M.L. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.5 Voor zover de begeleider M.L. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de begeleider M.L. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
13.6 Mocht opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan, heeft de begeleider M.L. recht op compensatie in verband met aan te tonen verlies.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11 Geheimhouding

Op alle met de begeleider M.L. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover opdrachtgever niet binnen één maand nadat de begeleider M.L. zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Artikel 15 Verzending

Indien een offerte per E-mail of fax wordt verstuurd zal tevens het origineel per gewone post worden toegezonden. Voor het geval de verzending per E-mail of per fax niet volledig of niet correct is overgekomen, heeft het per post toegezonden exemplaar geldingskracht ook al zou de offerte reeds door u zijn aanvaard op het per E-mail of fax ontvangen exemplaar.

Artikel 16 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te (volgt nog) onder nummer (volgt nog)
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van Wet bescherming persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de begeleider M.L. de door u verstrekte gegevens alleen opneemt in een geautomatiseerd adressenbestand voor zover dit in het kader van en voortvloeit uit de begeleiding / opdracht noodzakelijk is. Het doel van dit adressenbestand is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, organisatiegegevens, begeleiding/interventiegegevens en -resultaten noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de onderzoeksmatige, administratieve, logistieke en communicatieve functies van de begeleider M.L. Het adressenbestand zal niet ter beschikking worden gesteld van derden.